FANDOM
Fдцж Cчяїггїc(pяФициciд-sє Fô Cirílique) é цmд гíиgцд яєcєиtєmєиtє їиџєиtдdд pєlФs яцssФs, pдяд sцpяimiя Ф дpяєиdizдdФ dд líиgцд яцssд дФ яєdФя dФ mциdФ.

Фяigєm Editar

Ф Fдцж Cчяїггїc sцяgiц pФя vФltд dє диtєФиtєm, qцдиdФ Фs яussos, qцє já иãФ gФstдm mцitФ dє єstядngєiяФs, яєsФlvєядm sє isФlдя mдis.

Єиtяє Фцtядs cФisдs[1]. Дí, єlєs dєcidiядm cяiдя цmд дяmд cдpдz dє, дФ mєsmФ tєmpФ, impєdiя д єиtядdд dє єstядиgєiяФs є цsдя cФmФ дяmд dє dєstяцiçãФ єm mдssд: Ф Fдцж Cчяїггїc.

Ф Fдцж Cчяїггїc tєяiд sцяgidФ cФm єsfФяçФ cФиjциtФ dє Isддc ДsimФv є FiódФя DФstФiévski, cФm дpФiФgФvєяиФ яцssФ. Elєs яєsФlvєядm iиvєиtдя цm sistєmд dє єscяitдs mдis cФmplєxФ qцє Ф ciяílicФ, mдs иãФ sдbiдm cФmФ fдzєя issФ.

ЄиtãФ, ДsimФv pєиsФц єm jциtдя pдяtєs dФs alfabetos иФяmдl є ciяílicФ є jциtдя tцdФ ицmд pФяcaяia só. Дpєsдя dє jциtдя lєtядs Фcidєиtдis, qцдsє иiиgцém pєяcєbєц Ф qцє sє tядtдvдm дqцєlдs lєtядs, sєиdФ qцє дté hФjє mцitд gєиtє иãФ sдbє Ф qцє é Фц cФmФ sє iиtєяpяєtд Ф Fдцж Cчяїггїc.

цsФ Editar

Ficheiro:Faux Cyrillic.png

Ф Fдцж Cчяїггїc pФdє sєя цsдdФ єm qцдlqцєя ФcдsiãФ, cФm mдis sцcФ, mдis яápidФ є cФm д fяцtд iиtєiяд, bдstд vФcê qцєяєя. NФ єиtдиtФ, mєmbяФs dд Дcдdєmiд Bядsilєiяд de Lєtядs Фяgaиizaяam цmд pєqцєид listд dє cФisдs qцє vФcє pФdє fдzєя cФm Ф Fдцж Cчяїггїc.

Tдbєlд pдяд iиtєяpяєtдçãФ Editar

CдsФ vФcє qцєiяд lєя(Фц tядdцziя) dФ Fдцж Cчяїггїc, pФdє цtilizдя д sєgцiиtє tдbєlд pяєpдядdд єspєciдlmєиtє pдяд você!!


Normal Fдцж Cчяїггїc
A Д
B B
Y Лжекириллица
C Портал сообщества
E Новости События Википедии

ИФtдs Editar

  1. CФmФ mцяФs gigдиtєs, ácidФ є Фцtядs cФisдs mдis.

Vєя Também Editar

O conteúdo da comunidade está disponível sob CC-BY-SA salvo indicação em contrário.